ການກຽມພ້ອມເຂົ້າສູ່ AEC

ພວກເຮົາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ ທ່ານມີຍຸດທະສາດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຄຽງຄູ່ກັບນັກແປພາສາ, ຂະບວນການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເລື່ອນລົງ

ການເຮັດໃຫ້ການສື່ສານໃນອາຊີຂອງທ່ານ ຖືກຕ້ອງ ອາຊີ
ການສື່ສານ ສິດ

ບໍ່ວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານຈະແມ່ນ ບໍລິສັດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ຫຼື ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຂະບວນການ ສ້າງແບຣນໃດໜຶ່ງທີ່ລູກຄ້າຮູ້ຈັກ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ບາດກ້າວສໍາຄັນອັນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການນີ້ ແມ່ນການຮັບປະກັນວ່າທ່ານ ໄດ້ໂຄສະນາສົ່ງເສີມ ແບຣນຂອງທ່ານ ຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນທຸກໆຕະຫຼາດ. ແຕ່ວ່າວຽກງານດັ່ງກ່າວ ອາດຫຍຸ້ງຍາກ ເມື່ອນຳໃຊ້ຫຼາຍ ພາສາ , ພາສາພື້ນເມືອງ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ໃນອາຊີມີຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ. ປະສົບການ ໃນການບໍລິການ ວຽກງານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ຢ່າງມີຄຸນນະພາບສູງ ໃນອາຊີ ຕະຫຼອດສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ແບຣນຂອງທ່ານ ຈະສະໜອງຕາມ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຄຽງຄູ່ກັບ ການເສີມສ້າງຊື່ສຽງຂອງທ່ານ ໃນລະດັບໂລກ. ຫຼາຍກວ່າສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ທຸລະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະດັບໂລກ ຈຳນວນໜຶ່ງ. ກົດ ເພື່ອເບິ່ງ ລູກຄ້າບາງລາຍຂອງພວກເຮົາ.

ຮັບໃບສະເໜີລາຄາ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ຊ່ຽວຊານພາສາອາຊີ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານພາສາອາຊີ

ທີມງານແປພາສາ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ຂອງພວກເຮົາ ລວມທັງ ນາຍພາສາພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະຫົວຂໍ້ ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 50 ພາສາ.

ພາສາອາຊີ ທີ່ພວກເຮົາບໍລິການ ລວມມີ:

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບພາສາ

$

332.46

ຕື້

ມູນຄ່າຂອງຍອດຂາຍດ້ານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ (e-commerce sales) B2C ໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໃນປີ 2012

ໄດ້ມີການພົວພັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ເອ໊ກໂຄ່ ເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງການ ສື່ສານຂໍ້ຄວາມຢ່າງເອກະພາບໃນທຸກໆຕະຫຼາດ, ຊ່ອງທາງ ແລະ ຮູບແບບ ໃນທາງທີ່ເໝາະສົມກັບ ວັດທະນະທຳ. ຍ້ອນພວກເຮົາບໍລິການໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ມີທີມຜູ້ບໍລິຫານລູກຄ້າ ແລະ ໂຄງການສະເພາະຄຽງຄູ່ກັບການເຂົ້າເຖິງຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະຫົວຂໍ້ພາຍໃນປະເທດ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຮັບປະກັນວ່າ ແບຣນຂອງທ່ານຈະສຳເລັດໃນການຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຄາດຫວັງຂອງລູກຄ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການລູກຄ້າ ກໍຄືຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຂອງລູກຄ້າ. ທີມຊ່ຽວຊານດ້ານການບໍລິຫານລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາທີ່ ແນໃສ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານ ມີຍຸດທະສາດການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນທີ່ຖືກຕ້ອງ ຄຽງຄູ່ກັບຂະບວນການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຄາດຫວັງດ້ານພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງ ຕະຫຼາດພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ປະຈຳທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານໄດ້ມື້ນີ້

ການແກ້ໄຂຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ

ພວກເຮົາດັດປັບວິທີການແກ້ໄຂຂອງພວກເຮົາ ອີງຕາມການອະທິບາຍກ່ຽວກັບປະເພດ ແລະ ວັດຖຸປະສົງໃນການນຳໃຊ້ເນື້ອໃນຂອງທ່ານ. ບົດບັນທຶກພາຍໃນ, ຄູ່ມືດ້ານເຕັກນິກ, ຊອບແວ GUI ຫຼື ສໍາເນົາເອກະສານການຕະຫຼາດ ລ້ວນແຕ່ຮຽກຮ້ອງ ວິທີການ ແລະ ຂະບວນການທີ່ດັດປັບສະເພາະ ຊຶ່ງລວມມີ ການພັດທະນາປະມວນການໃຊ້ຄໍາສັບ, ການສ້າງຄູ່ມືການນຳໃຊ້ມັລຕິມີເດຍຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການທົບທວນຄືນຂອງລູກຄ້າ.

ໂຄງການຂອງທ່ານແມ່ນຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ເປັນພຽງການໂຄສະນາແບບສັ້ນໆ ແລະ ກະທັດຫັດ ຈະເປັນປັດໄຈທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາ ແນະນຳວ່າຄວນນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຫຼື ການແປດ້ວຍບຸກຄົນ ຫຼື ບໍ່.

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

ເຄື່ອງມືອຸດສາຫະກຳ & ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ນຳໜ້າ

ພວກເຮົາເຮັດວຽກໂດຍນຳໃຊ້ ມາດຕະຖານໃນການແປແບບໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຂອງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ. ທີມງານຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຈັດການລູກຄ້າທີ່ມີປະສົບການ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດຫຼັກຂອງແຕ່ລະອັນ ແລະ ຊ່ວຍແນະນໍາວິທີການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບເງື່ອນໄຂໂຄງການຂອງທ່ານ.

ເຄື່ອງມື ໃນການແປທີ່ ເອ໊ກໂຄ່ ນຳໃຊ້ລວມມີ SDL Trados Studio , WorldServer , Wordfast ແລະ MemoQ , ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງມືການຕີພິມ ແລະ ມັລຕິມີເດຍ ລວມມີ InDesign , Framemaker , Photoshop , Illustrator, Flash, Articulate ແລະ Lectora . ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການທີ່ພວກເຮົາມອບສົ່ງບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດໃດໆ, ພວກເຮົານຳໃຊ້ ເຄື່ອງມືຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຈຳນວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງລວມມີ Xbench ແລະ QA Distiller .

ທ່ານພ້ອມເຂົ້າສູ່AECແລ້ວບໍ?

ພາສາອິນໂດເນເຊຍ, ພາສາຫວຽດນາມ, ພາສາມາເລ, ພາສາໄທ, ພາສາຕາກາລ໋ອກ, ພາສາລາວ, ພາສາພະມ້າ, ພາສາຂະແມ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິການ ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ

 • ວີດີໂອ & ມັລຕິມີເດຍ
  ຫ້ອງທົດລອງມັລຕິມີເດຍພາຍໃນ, ຫ້ອງບັນທຶກສຽງ, ຊ່າງເຕັກນິກ ແລະ ຜູ້ທົດສອບພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ມີການເຮັດວຽກຮວມກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນມັລຕິມີເດຍທີ່ອອກມາແມ່ນສົມບູນແບບ ສຳລັບທຸກໂຄງການ.
 • ເວັບໄຊ & ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ
  ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເວັບໄຊຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດ ເພີ່ມລູກຄ້າທີ່ຫັນມາຄ້າຂາຍນຳທ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍລາຍໄດ້ທົ່ວໂລກ ດ້ວຍການສະໜອງປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ ສຳລັບລູກຄ້າທ້ອງຖິ່ນ
 • ຊອບແວ & ໂທລະສັບມືຖື
  ຍຸດທະສາດການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເວັບໄຊທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ຍືດຍຸ່ນຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ແມ່ນສ້າງມາ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານປະຢັດເວລາ ແລະ ເງິນກໍຄືສ້າງຖ້ານທີ່ໝັ້ນຄົງທີ່ທ່ານສາມາດເສີມຂະຫຍາຍຕໍ່ໄປ.
 • ເອກະສານ & ຄູ່ມື
  ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນເອກະສານຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ຈະສະໜອງທຸກຢ່າງທີ່ທີມງານຂອງທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອຜະລິດເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ອ່ານເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
 • eLearning & ການຝຶກອົບຮົມ
  ວິທີການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ຈະສະໜອງທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນການສອນທາງເອເລັກໂຕຼນິກຕ້ອງການ ໃນການສ້າງຫຼັກສູດການຮຽນການສອນເປັນຫຼາຍພາສາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນວຽກງານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການແປພາສາ ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 17 ປີ, ເອ໊ກໂຄ່ ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ, ຫຼື ເພື່ອລິເລີ່ມຂັ້ນຕອນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາມື້ນີ້.

ໂທ: +65 66 538335 |
ຕິດຕາມພວກເຮົາໄດ້ທີ່: fb twitter linkin

More » Content

Contact Us