ພາສາອິນໂດເນເຊຍ

ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ – ພາບລວມ

ຍ້ອນປະຊາກອນທີ່ຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານຄົນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເມືອງ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຕດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ໃນພາກພື້ນ, ອິນໂດເນເຊຍ ນໍາສະເໜີທ່າແຮງສຳຄັນ ສໍາລັບບັນດາບໍລິສັດທີ່ມາລົງທຶນ ໃນອາຊຽນ. ແຕ່ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ກັບຕະຫຼາດ ອິນໂດເນເຊຍ, ຂໍແນະນໍາຢ່າງສູງໃຫ້ທ່ານ ສື່ສານກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ອີງຕາມການສຳຫຼວດໃນມໍ່ໆມານີ້, ເຫັນວ່າຫຼາຍກວ່າ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາມັກຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ເມື່ອ ຂໍ້ມູນຖືກນໍາສະເໜີເປັນ ພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ,

 

ຂ່າວດີມີຢູ່ວ່າ – ພາສາອິນໂດເນເຊຍ ຫຼື ‘ບາຮາຊາ ອິນໂດເນເຊຍ’ ບໍ່ຖືວ່າເປັນພາສາ ທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍໃນດ້ານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ. ພາສາອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນໃຊ້ຕົວອັກສອນລາຕີນ; ດັ່ງນັ້ນການຄັດເລືອກຕົວອັກສອນແມ່ນບໍ່ທ້າທາຍ ຄືກັນກັບພາສາ ອາຊີອື່ນໆທີ່ເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່ ແລະ ຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍ ໂປຼແກຼມ ແລະ ຮູບແບບທັງໝົດ. ແນວໃດກໍຕາມ, ການຄັດເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ມີປະສົບການ ດ້ານອຸດສາຫະກໍາສາຍຕັ້ງຂອງທ່ານ ແມ່ນສໍາຄັນ. ຄືກັນກັບພາສາອື່ນໆ, ນັກແປພາສາຕ້ອງເລືອກຄໍາສັບຢ່າງລະມັດລະວັງ ທີ່ເໝາະສົມກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ຄຳນຶງເຖິງ ໄວຍະກອນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ພາສາສົນທະນາຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຖ້າໄດ້ນັກແປ ພາສາອິນໂດເນເຊຍທີ່ມີຄວາມ ຊ່ຽວຊານໃນຫົວຂໍ້ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໂຄງການ, ວຽກງານການຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ ກໍຈະບໍ່ທ້າທາຍ.

 

ການພາກສຽງ

ວຽກງານໜຶ່ງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍກວ່າແມ່ນ ການພາກສຽງເປັນ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ. ຍ້ອນຈຳນວນສໍານຽງ ແລະ ພາສາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຫຼາຍທົ່ວເກາະດອນຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ປະຊາກອນ 200 ລ້ານຄົນ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ ໃນການເລືອກ ສິລະປິນພາກສຽງ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມັນເໝາະສົມກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 

ອິນໂດເນເຊຍ

 

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ

 • ຄຳແນະນຳ: ຄຳແນະນຳແບບເປັນກາງຈາກທີມຊ່ຽວຊານມືອາຊີບຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແລະ ໂລກ.

 • ເຕັກໂນໂລຊີ: ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມືການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນທີ່ນຳໜ້າ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຢັດເງິນ, ສົ່ງວຽກໃຫ້ທ່ານຢ່າງວ່ອງໄວທັນເວລາ ດ້ວຍຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດ.

 • ຂະບວນການ: ຂະບວນການທີ່ເປັນແບບການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ລວມທັງ ທີມງານນາຍພາສາພາຍໃນປະເທດ, ການກວດແກ້ຕ່າງຫາກ, ການກວດຄືນ, ຜູ້ແຕ່ງບົດ ແລະ ການກວດສອບຄຸນນະພາບທີ່ລະອຽດ ແລະ ຂະບວນການອື່ນໆ.

 • ປະຢັດ: ການພັດທະນາ ຄວາມຈຳການແປພາສາ (TM) ແລະ ຍຸດທະສາດ – ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ປະຢັດງົບປະມານຂອງວຽກງານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ.

 • ການຊ່ວຍເຫຼືອ: ພວກເຮົາມີທີມງານທີ່ພ້ອມ ບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຜູ້ຈັດການລູກຄ້າ ແລະ ທີມງານບໍລິຫານໂຄງການຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຈາກທີມງານບໍລິຫານທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ.

 • ຄຸນນະພາບ: ພວກເຮົາຈະຖືວ່າ ໂຄງການໄດ້ສຳເລັດລົງ ເມື່ອທ່ານພໍໃຈ 100% ກັບ ຜະລິດຕະພັນໂລຄໍໄລຂອງທ່ານ – ຄວາມພໍໃຈຂອງລູກຄ້າແມ່ນພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ! ຂັ້ນຕອນການກວດສອບດ້ານຄຸນນະພາບທີ່ລະອຽດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດ.

 

ການນຳໃຊ້ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ໂດຍມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ອາຊີ ແລະ ປະສົບການດ້ານ ພາສາອາຊີ ມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 17 ປີ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ແປ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 20 ລ້ານຄໍາສັບ ໃນຫຼາຍຫົວຂໍ້ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນການໂຄງການສໍາລັບ ບໍລິສັດທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດຂອງໂລກຈຳນວນໜຶ່ງ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກກັບ ນັກແປພາສາມືອາຊີບພາຍໃນ ອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ມີປະສົບການທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ. ຂໍ້ມູນທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຮັບການທົດສອບຕາມຂັ້ນຕອນ ISO ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະຫົວຂໍ້ເທົ່ານັ້ນ.

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

 

ການບໍລິການດ້ານພາສາອິນໂດເນເຊຍ:

 • ການແປ, ການກວດແກ້ & ການກວດຄືນ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ

 • ການກວດແກ້ພາຍຫຼັງການແປດ້ວຍເຄື່ອງມື ພາສາອິນໂດເນເຊຍ

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ

 • ການພາກສຽງ & ການບັນລະຍາຍ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ

 • ການໃສ່ຄຳບັນຍາຍໃຕ້ພາບ & ຄຳບັນຍາຍພາບແບບປິດ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີເດຍ & Flash ພາສາອິນໂດເນເຊຍ

 • ການທົດສອບດ້ານການໃຊ້ງານ & ດ້ານພາສາຂອງ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ

 

ຜະລິດຕະພັນ

 • ເອກະສານ

 • ຄູ່ມືວິຊາການ

 • ເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດ

 • ແຜ່ນພັບ & ໃບປິວ

 • ການຫຸ້ມຫໍ່ & ການຕິດສະຫຼາກ

 • ວາລະສານ & ຈົດໝາຍຂ່າວ

 • ເວັບໄຊ

 • ໂປຼແກຼມໂທລະສັບມືຖື

 • ຊອບແວ

 • ການຝຶກອົບຮົມ & eLearning

 • ການພາກສຽງ & ມັລຕິມີເດຍ

 • ເນື້ອໃນວີດີໂອ

 

ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ທ່ານຫາກໍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນບໍ?

ກະລຸນາດາວໂຫຼດ ປຶ້ມຄູ່ມື 20 ໜ້າ
ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ດາວໂຫຼດ

 

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ & ການແປ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ

 • ສຳລັບການແປໜັງສືເປັນ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ, ຍ້ອນຈໍານວນຄໍາສັບທີ່ຍືມມາມີຫຼາຍ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີຫຼາຍຄຳທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ໃກ້ຄຽງ, ບັນຫາການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຕົ້ນຕໍແມ່ນ ການຮັບປະກັນໃຫ້ໃຊ້ຄໍາສັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນ ການໃຊ້ໄວຍະກອນ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຫົວຂໍ້ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ພາສາທີ່ໃຊ້ປາກເວົ້າອາດຈະແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຈາກ ພາສາອິນໂດເນເຊຍມາດຕະຖານ ໃນການນຳໃຊ້ຄຳສັບ ແລະ ໄວຍະກອນ.

 • ສຳລັບການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນສຽງ, ຍ້ອນພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງພາກພື້ນມີຈຳນວນຫຼາຍ, ການເລືອກນັກພາກສຽງ ຕ້ອງອີງໃສ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

 

ກ່ຽວກັບ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ

ພາສາອິນໂດເນເຊຍ ຫຼື Bahasa Indonesia ນອນຢູ່ໃນຕະກຸນພາສາ Austronesian ແລະ ລົງທະບຽນເປັນມາດຕະຖານຂອງ ພາສາມາເລ (Bahasa Melayu).

 

ສ່ວນໃຫຍ່ມັກເກີດການສັບສົນລະຫວ່າງ ຄວາມໝາຍຂອງຊື່ Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia ແລະ Bahasa Melayu. ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນມີການຈຳແນກຢ່າງຊັດເຈນລະຫວ່າງສາມພາສາດັ່ງກ່າວ: Bahasa Indonesia ໝາຍເຖິງ ພາສາມາດຕະຖານ ຂອງພາສາມາເລ ຊຶ່ງເປັນພາສາປະຈຳຊາດ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ; Bahasa Malaysia ໝາຍເຖິງ ພາສາມາດຕະຖານຂອງ ພາສາມາເລ ຊຶ່ງແມ່ນພາສາປະຈຳຊາດຂອງ ມາເລເຊຍ; ແລະ Bahasa Melayu ຖືວ່າເປັນພາສາຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າມາເລຢູ່ໃນ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ແມ່ນໜຶ່ງໃນພາສາພາກພື້ນທີ່ສຳຄັນຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ຄຽງຄູ່ກັບພາສາ Javanese, Sundanese, Balinese ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ວ່າຢູ່ ມາເລເຊຍ ແມ່ນບໍ່ມີການຈຳແນກ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Bahasa Malaysia ແລະ Bahasa Melayu; ຕົວຈິງແລ້ວ, Bahasa Melayu ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ ຊື່ທາງການສໍາລັບຄົນ ມາເລເຊຍ ຈົນຮອດປີ 2007. ສໍານັກງານພາສາ ແລະ ວັນນະຄະດີຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ບຣູໄນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນກ່ຽວກັບ ການສ້າງມາດຕະຖານພາສາມາເລ ທີ່ນຳໃຊ້ເປັນພາສາແຫ່ງຊາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

 

ຄໍາສັບ ແລະ ການອອກສຽງ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກພາສາດັດ ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນ ພາສາຈາວານີສ, ສັນສະກຣິດ, ອາຣັບ, ເປີເຊຍ, ໂປຼຕຸເກດ, ຈີນ ແລະ ຫຼ້າສຸດແມ່ນ ພາສາອັງກິດ. ທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ຮາກເຫງົ້າຂອງ ພາສາສັນສະກຣິດແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາເບື້ອງຕົນສໍາລັບ ພາສາອິນໂດເນເຊຍເກີດໃໝ່.

 

ລະບົບການຂຽນ ຕາມທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫຼ້າສຸດໃນປີ 1972, ໃຊ້ 26 ຕົວອັກສອນ ໃນພາສາອັງກິດ: A a ໄປເຖິງ Z z. ນອກຈາກນັ້ນ, ມີ 3 ສະຫຼະຄູ່ທີ່ອອກສຽງດ່ຽວ – ai au oi – ແລະ 5 ພະຍັນຊະນະທີ່ອອກສຽງດ່ຽວ – gh kh ng ny sy – ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອັກສອນ. ຕົວໜັງສື Jawi ຊຶ່ງເປັນຮູບແບບຍ່ອຍຂອງ ພາສາອາຣາບິກ ບໍ່ເຄີຍຖືກໃຊ້ທົ່ວໄປຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນໜຶ່ງໃນຕົວໜັງສືທີ່ເປັນທາງການຂອງ ບຣູໄນ ແລະ ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວອັກສອນສະຫຼັບກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ ມາເລເຊຍ.

More » Content

Contact Us