ພາ​ສາ​ມາ​ເລ​

ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາມາເລ – ພາບລວມ

ໃນວຽກງານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ, ພາສາມາເລ ຫຼື ‘ບາຮາຊາ ມາເລເຊຍ’ ບໍ່ຖືວ່າເປັນພາສາທີ່ສັບຊ້ອນ. ເຊັ່ນດຽວກັບ ພາສາອິນໂດເນເຊຍ, ພາສາມາເລ ກໍໃຊ້ຕົວອັກສອນພາສາລາຕີນ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນເຂົ້າກັນໄດ້ ກັບໂປຼແກຼມ ອື່ນໆ. ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນບໍ່ມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ ນອກຈາກການຮັບປະກັນວ່າຄຳສັບທີ່ໃຊ້ເໝາະສົມກັບຜູ້ຂຽນ, ຫົວຂໍ້ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ແລະ ສາມາດຈັດນັກແປພາສາມາເລມືອາຊີບທີ່ມີລະດັບຄວາມຊຳນານໃນຫົວຂໍ້ສະເພາະຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ແຕ່ວຽກງານໜຶ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງການເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍກວ່າ ແມ່ນການພາກສຽງພາສາມາເລ ຍ້ອນວ່າມາເລເຊຍມີສຳນຽງ ແລະ ພາສາທ້ອງຖິ່ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃນການເລືອກສິລະປິນພາກສຽງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາເໝາະສົມສຳລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 

ພາສາມາເລ

 

ການນຳໃຊ້ ພາສາມາເລ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ໂດຍຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ພ້ອມກັບປະສົບການດ້ານພາສາອາຊີເກືອບ 2 ທົດສະວັດ ແລະ ນັກແປພາສາມາເລ ທີ່ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດເຮົາ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ແປຫຼາຍລ້ານຄຳເປັນ ພາສາມາເລ ໃນຫຼາຍໆຫົວຂໍ້ ແລະ ໄດ້ບໍລິການ ບໍລິສັດນຳໜ້າຂອງໂລກຈຳນວນໜຶ່ງ, ລວມທັງ Microsoft. ການສະໜອງ ການແປເປັນ ພາສາມາເລ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ຕິ, ເອ໊ກໂຄ່ ສາມາດພິສູດປະຫວັດ ການຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດຕ່າງໆໃຫ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ໃນຕະຫຼາດມາເລເຊຍ. ນອກຈາກທີ່ມີພະນັກງານຄົນ ມາເລເຊຍທີ່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາກັບບໍລິສັດ, ເອ໊ກໂຄ່ ຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຄືອຂ່າຍນັກແປພາສາມາເລ ມືອາຊີບທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

 

ການບໍລິການ ດ້ານພາສາມາເລ:

 • ການແປ, ການກວດແກ້ & ການກວດຄືນ ພາສາມາເລ

 • ການກວດແກ້ພາຍຫຼັງການແປດ້ວຍເຄື່ອງມື ພາສາມາເລ

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ ພາສາມາເລ

 • ການພາກສຽງ ແລະ ການບັນລະຍາຍ ພາສາມາເລ

 • ການໃສ່ຄຳບັນຍາຍໃຕ້ພາບ & ຄຳບັນຍາຍພາບແບບປິດ ພາສາມາເລ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີເດຍ & Flash ພາສາມາເລ

 • ການທົດສອບດ້ານການໃຊ້ງານ ແລະ ດ້ານພາສາຂອງ ພາສາມາເລ

 

ຜະລິດຕະພັນ

 • ເອກະສານ

 • ຄູ່ມືວິຊາການ

 • ເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດ

 • ແຜ່ນພັບ & ໃບປິວ

 • ການຫຸ້ມຫໍ່ & ການຕິດສະຫຼາກ

 • ວາລະສານ & ຈົດໝາຍຂ່າວ

 • ເວັບໄຊ

 • ໂປຼແກຼມໂທລະສັບມືຖື

 • ຊອບແວ

 • ການຝຶກອົບຮົມ & eLearning

 • ການພາກສຽງ & ມັລຕິມີເດຍ

 • ເນື້ອໃນວີດີໂອ

 

ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ທ່ານຫາກໍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນບໍ?

ກະລຸນາດາວໂຫຼດ ປຶ້ມຄູ່ມື 20 ໜ້າ
ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ດາວໂຫຼດ

 

ສິ່ງທ້າທາຍໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແລະ ການແປພາສາມາເລ

 • ສຳລັບການແປເປັນພາສາມາເລ, ກຸ່ມພາສາຄົນທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງແມ່ນໃຊ້ຄຳສັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຖັດມາແມ່ນໄວຍະກອນ. ນອກຈາກນັ້ນກໍ ມີພາສາທ້ອງຖິ່ນ ປະຈຳພາກພື້ນຈຳນວນໜຶ່ງ. ສະນັ້ນ, ບັນຫາຫຼັກຂອງການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແມ່ນຮັບປະກັນວ່າ ພາສາກຸ່ມຄົນ ແລະ/ຫຼື ພາສາທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເລືອກໃຊ້ ແມ່ນເໝາະສົມກັບຫົວຂໍ້ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ອ່ານ.

 • ສຳລັບການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນດ້ານສຽງ, ຍ້ອນມີພາສາທ້ອງຖິ່ນປະຈຳພາກພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ, ດັ່ງນັ້ນການເລືອກຜູ້ພາກສຽງຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

 

ກ່ຽວກັບພາສາມາເລ

ພາສາມາເລ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າ ບາຮາຊາ ມາເລເຊຍ ຫຼື ບາຮາຊາ ມາລາຢູ ເປັນພາສາໜຶ່ງໃນຕະກຸນພາສາອອສໂຕຼເນເຊຍ ແລະ ເປັນພາສາກຸ່ມຄົນ ມາດຕະຖານຂອງ ພາສາມາເລ. ມັກມີການສັບສົນກ່ຽວກັບຊື່: ບາຮາຊາ ມາເລເຊຍ, ບາຮາຊາ ມາລາຢູ ແລະ ບາຮາຊາ ອິນໂດເນເຊຍ. ຢູ່ມາເລເຊຍ, ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນລະຫວ່າງ ພາສາບາຮາຊາ ມາເລເຊຍ ແລະ ບາຮາຊາ ມາລາຢູ (ໃນປີ 1986 ຊື່ທາງການໄດ້ຖືກປ່ຽນເປັນ ພາສາບາຮາຊາ ມາລາຢູ, ແຕ່ໃນປີ 2007 ມັນໄດ້ຖືກປ່ຽນຄືນເປັນ ພາສາບາຮາຊາ ມາເລເຊຍ ເພື່ອຊ່ວຍປູກຈິດສຳນຶກຄວາມເປັນພົນລະເມືອງ ມາເລເຊຍບໍ່ວ່າຈະແມ່ນເຊື້ອຊາດໃດກໍຕາມ); ພາສາບາຮາຊາ ອິນໂດເນເຊຍ ໝາຍເຖິງພາສາກຸ່ມຄົນມາດຕະຖານຂອງພາສາມາເລ ຊຶ່ງເປັນ ພາສາປະຈຳຊາດຂອງອິນໂດເນເຊຍ. ແຕ່ວ່າຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນລະຫວ່າງ 3 ພາສາ: ພາສາບາຮາຊາ ອິນໂດເນເຊຍ ໝາຍເຖິງພາສາກຸ່ມຄົນມາດຕະຖານຂອງ ພາສາມາເລ ຊຶ່ງເປັນພາສາປະຈຳຊາດຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ; ພາສາບາຮາຊາ ມາເລເຊຍ ໝາຍເຖິງພາສາກຸ່ມຄົນມາດຕະຖານຂອງ ພາສາມາເລ ຊຶ່ງເປັນພາສາປະຈຳຊາດຂອງ ມາເລເຊຍ; ແລະ ພາສາບາຮາຊາ ມາລາຢູ ໝາຍເຖິງພາສາດັ້ງເດີມຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າມາເລ ໃນອິນໂດເນເຊຍ. ພາສາ ແລະ ສຳນັກງານວັນນະຄະດີຂອງ ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ບູຣໄນ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ການຫັນເປັນມາດຕະຖານ ພາສາກຸ່ມຄົນ ພາສາມາເລຂອງແຕ່ລະປະເທດ ທີ່ໃຊ້ເປັນພາສາປະຈຳຊາດຂອງພວກເຂົາ.

 

ພາສາມາເລເຊຍ ມີຫຼາຍຄຳທີ່ຢືມມາຈາກພາສາສັນສະກຼິດ, ຕາມິ/ເຕລູກູ, ເກຼັກ, ລາຕີນ, ໂປຼຕຸເກດ, ດັຈ, ພາສາທ້ອງຖິ່ນຂອງຈີນບາງຄຳ, ພາສາອາຣັບ (ສຳລັບຄຳສັບທາງດສາດສະໜາ) ແລະ ໃນບໍ່ດົນມານີ້ ແມ່ນພາສາອັງກິດ (ຄຳສັບທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກນິກ).

 

ຕົວໜັງສືລາຕິນທີ່ມີຊື່ວ່າ ພາສາຣູມີ ໄດ້ປະກົດຂຶ້ນໃນສັດຕະວັດທີ 16 ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ ເປັນລະບົບການຂຽນທາງການດຽວ. ຕາມທີ່ໄດ້ດັດແກ້ໄຂຫຼ້າສຸດໃນປີ 1972, ມັນນຳໃຊ້ 26 ຕົວໜັງສື ຂອງອັກສອນພາສາອັງກິດ: Aa ຫາ Zz. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີ 3 ສະຫຼະປະສົມສອງ – ai au oi – ແລະ 5 ພະຍັນຊະນະປະສົມ – gh kh ng ny sy – ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ວ່າເປັນຕົວໜັງສືທີ່ແຍກອອກມາຈາກຕົວອັກສອນ. ແຕ່ວ່າ ຕົວໜັງສືພື້ນເມືອງ ຈາວີ, ເປັນໜຶ່ງພາສາ ຂອງພາສາອາຣັບ, ຍັງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ ມາເລເຊຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຕົວໜັງສືທາງການຄືຢູ່ ບູຣໄນ ກໍຕາມ. ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບ ຄວາມນິຍົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ ພາສາຈາວີ ແມ່ນຈຳນວນໂປຼແກຼມ ທີ່ສະກົດຄຳສັບແບບອັດຕະໂນມັດ ລະຫວ່າງສອງລະບົບຂຽນດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕົວໜັງສືຈາວີ ແມ່ນຂຽນຈາກ ຂວາຫາຊ້າຍ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ 40 ຕົວໜັງສື ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີການແຍກອອກຢ່າງຊັດເຈນ ຂອງສັນຍາລັກຕົ້ນ, ກາງ ແລະ ທ້າຍ. ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງຄວາມກະທັດຫັດ, ມີພຽງແຕ່ຮູບແບບທີ່ແຍກອອກມາເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້.

 

More » Content

Contact Us