ພາ​ສາ​ໄທ

ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາໄທ – ພາບລວມ

ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາໄທ ອາດບໍ່ງ່າຍເທົ່າທີ່ຄິດ. ບາງປັດໄຈທີ່ຕ້ອງຄຳນຶງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານ ສາມາດສື່ສານກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນມີຄື: ກຸ່ມຕົວອັກສອນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາລາຕີນທີ່ມີຫຼາຍລະດັບສຽງ, ການເວົ້າການຂຽນຕ່າງໆ ສຳລັບແຕ່ລະສະພາບການທາງສັງຄົມ, ການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ຂອງຄຳສັບ ເມື່ອແປຈາກພາສາອັງກິດ ເປັນ ພາສາໄທ, ການກຳນົດວ່າຄຳສັບທາງເຕັກນິກຄວນຖືກແປ ຫຼື ແປຕາມການອອກສຽງ. ນອກຈາກນີ້, ການບໍ່ມີຍະວ່າງລະຫວ່າງ ຄຳສັບໃນພາສາໄທ ກໍເປັນບັນຫາໃນການ ຈັດແຖວຂອງຕົວໜັງສືເວລາຈັດໜ້າເອກະສານ. ໝາຍຄວາມວ່າການເຮັດວຽກຈັດໜ້າເອກະສານກັບຄົນໄທ ແມ່ນສຳຄັນຍິ່ງ. ສະນັ້ນ, ການເລືອກຄູ່ຮ່ວມງານໄທທີ່ມີປະສົບການໃນວຽກງານ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ໂຄງການຂອງທ່ານສຳເລັດຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຄັ້ງທຳອິດ.

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 

ພາສາໄທ

 

ການນຳໃຊ້ ພາສາໄທ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ຫຼາຍກວ່າ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ຍ້ອນມີສູນສ້າງການຜະລິດວຽກງານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ໂດຍມີບຸກຄະລາກອນຫຼາຍກວ່າ 110 ຄົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງບາງກອກ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ຊ່ວຍບໍລິສັດທຸກຂະໜາດທົ່ວໂລກ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໃໝ່ ແລະ ທ້າທາຍໃນອາຊີ, ລວມທັງ ໄທ. ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍ ບໍລິສັດຫຼາຍຊາດເຊັ່ນ Microsoft, Siemens, P&G ແລະ Nestle ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໂດຍການສະໜອງ ການແປພາສາໄທທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສາມາດຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າທີ່ດີເລີດ ດ້ວຍຄຸນຄ່າເງິນທີ່ສູງຍິ່ງ. ເອ໊ກໂຄ່ ມີປະຫວັດ ການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດ ທີ່ຢາກສື່ສານພົວພັນກັບລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຂົາທົ່ວໄທ.

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

 

ການບໍລິການດ້ານ ພາສາໄທ:

 • ການແປ, ການກວດແກ້ & ການກວດຄືນ ພາສາໄທ

 • ການກວດແກ້ພາຍຫຼັງການແປດ້ວຍເຄື່ອງມື ພາສາໄທ

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ ພາສາໄທ

 • ການພາກສຽງ & ການບັນລະຍາຍ ພາສາໄທ

 • ການໃສ່ຄຳບັນຍາຍໃຕ້ພາບ & ຄຳບັນຍາຍພາບແບບປິດ ພາສາໄທ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີເດຍ & Flash ພາສາໄທ

 • ການທົດສອບດ້ານການໃຊ້ງານ & ດ້ານພາສາຂອງ ພາສາໄທ

 

ຜະລິດຕະພັນ

 • ເອກະສານ

 • ຄູ່ມືວິຊາການ

 • ເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດ

 • ແຜ່ນພັບ & ໃບປິວ

 • ການຫຸ້ມຫໍ່ & ການຕິດສະຫຼາກ

 • ວາລະສານ & ຈົດໝາຍຂ່າວ

 • ເວັບໄຊ

 • ໂປຼແກຼມໂທລະສັບມືຖື

 • ຊອບແວ

 • ການຝຶກອົບຮົມ & eLearning

 • ການພາກສຽງ & ມັລຕິມີເດຍ

 • ເນື້ອໃນວີດີໂອ

 

ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ທ່ານຫາກໍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນບໍ?

ກະລຸນາດາວໂຫຼດ ປຶ້ມຄູ່ມື 20 ໜ້າ
ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ດາວໂຫຼດ

 

ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແລະ ການແປພາສາໄທ

 • ຍ້ອນບໍ່ມີການຍະວ່າງລະຫວ່າງຄຳສັບ, ການຈັດແຖວຂອງຕົວໜັງສື ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ ດຳເນີນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໂດຍ ຜູ້ຈັດໜ້າເອກະສານ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນທ້ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນີ້, ໂປຼແກຼມ ຈັດໜ້າເອກະສານ ຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ ສະໜັບສະໜູນການວາງຕຳແໜ່ງຫຼາຍລະດັບຂອງສະຫຼະ ແລະ ວັນນະຍຸດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

 • ພາສາໄທ ມີຫຼາກຫຼາຍວິທີການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ຄຳສັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບ ສະຖານະການ ແລະ ຂອບເຂດທາງສັງຄົມ, ອາຍຸ, ເພດ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງຜູ້ເວົ້າ/ຜູ້ຂຽນ ແລະ ຜູ້ຟັງ/ຜູ້ອ່ານ. ມີສີ່ພາສາກຸ່ມຄົນຫຼັກ – ກະສັດ, ພະສົງ, ຂຽນ ແລະ ພາສາເວົ້າ – ຂຽນລ້ວນແຕ່ມີພາສາກຸ່ມຄົນຍ່ອຍອີກ.

 • ຄຳສັບດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ວິຊາການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະກົດຕາມສຽງ ຫຼາຍກວ່າການແປ, ແຕ່ມີເອກະສານອ້າງອີງ ວິທີການສະກົດ “ມາດຕະຖານ” ຢ່າງຈຳກັດ.

 • ພາສາໄທ ມີລະບົບດ້ານໄວຍະກອນທີ່ອຸດົມສົມບູນຫຼາຍ; ຕົວຢ່າງ ລາຍລະອຽດຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຄືບໜ້າ ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ. ສິ່ງນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນ ໃນການຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ/ການຄັດຈ້ອນເນື້ອໃນ ເມື່ອແປຈາກ/ເປັນ ພາສາໄທ.

 

ກ່ຽວກັບ ພາສາໄທ

ພາສາໄທ ໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍທົ່ວໄປ ແມ່ນຖືເປັນພາສາໜຶ່ງໃນກຸ່ມພາສາໄຕ ຂອງຕະກຸນ ພາສາໄຕ-ກະໄດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ ຈີນມັນຍັງຖືກຈັດໃນໝວດ ພາສາໜຶ່ງຂອງຕະກຸນພາສາຊີໂນ- ທີເບດ. ພາສາທີ່ສຳຄັນອື່ນໆຂອງກຸ່ມ ພາສາໄຕ ລວມມີ ພາສາໄທ, ຊານ, ແລະ ຊວງ; ໃນພາສາເຫຼົ່ານີ້, ພາສາໄທ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບ ພາສາໄທຢ່າງໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ທັງສອງພາສາ.

 

ຕາມປະເພນີ, ເຫັນວ່າ ຕົວໜັງສືໄທທຳອິດ ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ ຄ.ສ 1283. ໂດຍກະສັດ ຣາມຄຳແຫງ ທີ່ໄດ້ສ້າງຮູບແບບໂດຍອີງໃສ່ຕົວໜັງສື ຂະແມເກົ່າ. ຕົວໜັງສືດັ່ງກ່າວ ຖືກປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃນປີ ຄ.ສ 1357. ໃນໄລຍະ ການປົກຄອງຂອງກະສັດ ລີໄທ ແລະ ອີກຄັ້ງໃນປີ 1680 ໃນໄລຍະການປົກຄອງຂອງກະສັດ ນະຣາຍ. ການປັບປຸງຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ແມ່ນຍັງຖືກນຳໃຊ້ ໃນປັດຈຸບັນ. ຕົວອັກສອນບໍ່ແມ່ນອັກສອນຢ່າງແທ້ຈິງ, ແຕ່ຄືພາສາອາບູກີດາ – ລະບົບການຂຽນໜຶ່ງ ຊຶ່ງພະຍັນຊະນະ ອາດລວມສຽງສະຫຼະທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂຽນຢ່າງຊັດເຈນ.

 

ຕົວໜັງສືໄທປະກອບດ້ວຍ 44 ພະຍັນຊະນະ, ໃນນັ້ນມີ 2 ພະຍັນຊະນະ ທີ່ເຊົາໃຊ້ແລ້ວ; 19 ສະຫຼະຊັດເຈນ ຊຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ແບບດ່ຽວ ແລະ ໃນການປະສົມກັບສະຫຼະອື່ນໆ ແລະ ພະຍັນຊະນະບາງຕົວ ເພື່ອສ້າງເປັນສະຫຼະຫຼາຍກວ່າ 60 ຕົວ, ສະຫຼະປະສົມສອງຕົວ ແລະ ສະຫຼະປະສົມສາມຕົວ; 4 ເຄື່ອງໝາຍວັນນະຍຸດ ແລະ ສະຫຼະອື່ນອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການອອກສຽງ ຫຼື ຊີ້ບອກການຊ້ຳ ຫຼື ການຫຍໍ້ຄຳ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຮູບແບບຕົວເລກຕາເວັນຕົກ ຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປໃນປັດຈຸບັນນີ້, ຕົວເລກດັ້ງເດີມຂອງໄທ ກໍຍັງສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ໃນການຂຽນຢ່າງເປັນທາງການຢູ່. ພາສາໄທ ແມ່ນຂຽນຈາກຊ້າຍ ຫາ ຂວາໂດຍບໍ່ມີຍະວ່າງ ລະຫວ່າງຄຳ; ການຍະວ່າງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳໃຊ້ເພື່ອແຍກ ອະນຸປະໂຫຍກ, ປະໂຫຍກ ແລະ ລາຍການບັນຊີຕ່າງໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາສາໄທບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍວັກຕອນ, ເຄື່ອງໝາຍຈໍ້າຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຊີ້ບອກ ອັກສອນຫຍໍ້ ແລະ ? ແລະ ! ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ໃນບາງໂອກາດ ໃນການໂຄສະນາ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໃນປັດຈຸບັນ.

 

ພະຍັນຊະນະ

ສັນຍາລັກສະຫຼະ *

ວັນນະຍຸດ*

ສັນຍາລັກອື່ນໆ*

ຕົວເລກ

* ສຳລັບເຫດຜົນດ້ານເຕັກນິກ, ສັນຍາລັກສະຫຼະ, ເຄື່ອງໝາຍລະດັບສຽງ ແລະ ສັນຍາລັກພະຍັນຊະນະອື່ນໆ ຈະສະແດງເປັນຄູ່ກັບ ພະຍັນຊະນະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມັນສະແດງຢູ່ບຣາວເຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງ.  (4 ສັນຍາລັກຂອງສະຫຼະ ທີ່ຖືກຢືມມາຈາກ ຄຳສັບພາສາບາລີ ແລະ ສັນສະກິດ ແມ່ນໄດ້ສະແດງຕ່າງຫາກ.)

More » Content

Contact Us