ພາ​ສາ​ຫວຽດ​ນາມ

ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາຫວຽດນາມ – ພາບລວມ

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາຫວຽດນາມອາດຈະເປັນວຽກທີ່ງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ສາມາດກາຍເປັນຝັນຮ້າຍຜູ້ທີ່ບໍ່ມີປະສົບການ. ເຖິງວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ການເຂົ້າລະຫັດ Unicode ແຕ່ກໍຍັງມີການນຳໃຊ້ຮູບແບບໜັງສືທີ່ບໍ່ແມ່ນ Unicode ແລະ ການເຂົ້າລະຫັດຕົວອັກສອນ single-byte – ບັນຫາດັ່ງກ່າວຕ້ອງຖືກລະບຸ ແລະ ແກ້ໄຂແຕ່ໄລຍະຕົ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເຮັດວຽກຄືນໃໝ່ໃນພາຍຫຼັງ. ນອກຈາກນີ້, ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ພາສາທ້ອງຖິ່ນທາງພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ການເລືອກໃຊ້ຄຳສັບ ແລະ ໄວຍະກອນເວລາ ແປເປັນພາສາຫວຽດນາມນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງອີງໃສ່ ເນື້ອໃນ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ອ່ານ. ການພາກສຽງເປັນ ພາສາຫວຽດນາມ ກໍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ໃນລັກສະນະດຽວກັນນີ້. ຍ້ອນພາສາທ້ອງຖິ່ນຫຼັກ 3 ພາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ ຫວຽດນາມ, ເວລາພາກສຽງຈຶ່ງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງ ສິລະປິນພາກສຽງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາ ເໝາະສົມ ສຳລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 

ຫວຽດນາມ

 

ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ພາສາຫວຽດນາມ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ຍ້ອນມີສູນການຜະລິດ 2 ແຫ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ຕັ້ງແຕ່ປີ 1996 ເປັນຕົ້ນມາ, ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ຊ່ວຍບໍລິສັດໃນທົ່ວໂລກ ຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດໃໝ່ ແລະ ທ້າທາຍໃນ ອາຊີ, ລວມທັງ ຫວຽດນາມ. ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ຊ່ວຍ ບໍລິສັດຫຼາຍຊາດເຊັ່ນ P&G ແລະ Nestle ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໂດຍການສະໜອງ ການແປ ພາສາຫວຽດນາມ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ສາມາດເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າທີ່ດີເລີດ. ນອກຈາກພະນັກງານຄົນຫວຽດນາມທີ່ເຮັດວຽກນຳເຮົາເຕັມເວລາແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ເຄືອຂ່າຍນາຍແປພາສາຫວຽດນາມມືອາຊີບ.

 

ເຮັດໄດ້ແນວໃດ

 

ການບໍລິການດ້ານ ພາສາຫວຽດນາມ:

 • ການແປ, ການກວດແກ້ & ການກວດຄືນ ພາສາຫວຽດນາມ

 • ການກວດແກ້ພາຍຫຼັງການແປດ້ວຍເຄື່ອງມື ພາສາຫວຽດນາມ

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ ພາສາຫວຽດນາມ

 • ການພາກສຽງ & ບັນລະຍາຍ ພາສາຫວຽດນາມ

 • ການໃສ່ຄຳບັນຍາຍໃຕ້ພາບ & ຄຳບັນຍາຍພາບແບບປິດ ພາສາຫວຽດນາມ

 • ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັລຕິມີເດຍ & Flash ພາສາຫວຽດນາມ

 • ການທົດສອບດ້ານການໃຊ້ງານ & ດ້ານພາສາຂອງ ພາສາຫວຽດນາມ

 

ຜະລິດຕະພັນ

 • ເອກະສານ

 • ຄູ່ມືວິຊາການ

 • ເຄື່ອງມືການຕະຫຼາດ

 • ແຜ່ນພັບ & ໃບປິວ

 • ການຫຸ້ມຫໍ່ & ການຕິດສະຫຼາກ

 • ວາລະສານ & ຈົດໝາຍຂ່າວ

 • ເວັບໄຊ

 • ໂປຼແກຼມໂທລະສັບມືຖື

 • ຊອບແວ

 • ການຝຶກອົບຮົມ & eLearning

 • ການພາກສຽງ & ມັລຕິມີເດຍ

 • ເນື້ອໃນວີດີໂອ

 

ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ທ່ານຫາກໍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນບໍ?

ກະລຸນາດາວໂຫຼດ ປຶ້ມຄູ່ມື 20 ໜ້າ
ປຶ້ມຄູ່ມື ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 101

ດາວໂຫຼດ

ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແລະ ການແປ ພາສາຫວຽດນາມ

 • ການຈັດໜ້າເອກະສານ ພາສາຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງການນຳໃຊ້ຊອບແວ ທີ່ສາມາດສະແດງຕົວໜັງສືໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງອາດມີຕົວໜັງສືສອງຕົວທີ່ຂຽນຢູ່ເທິງຕົວອື່ນ ຫຼື ຕົວໜັງສືຕົວດຽວທີ່ຂຽນຢູ່ເທິງຕົວອື່ນ ແລະ ຕົວອັກສອນຕົວດຽວທີ່ຂຽນຢູ່ລຸ່ມຕົວອື່ນ, ເຄື່ອງໝາຍການອອກສຽງທາງເທິງ ຫຼື ທາງລຸ່ມຕົວອັກສອນ.

 • ເຖິງແມ່ນວ່າ ເອກະສານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳໃຊ້ລະຫັດໃນຮູບແບບຕົວໜັງສື Unicode UTF-8, ແຕ່ກໍຍັງມີເອກະສານຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຍັງໃຊ້ຮູບແບບໜັງສືທີ່ບໍ່ແມ່ນຢູນີໂຄດ (non-Unicode), ເຂົ້າລະຫັດເປັນແບບ single byte ເຊັ່ນ TCVN3, VNI ແລະ VISCII.

 • ຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາສາທ້ອງຖິ່ນທາງພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ການໃຊ້ຄຳສັບ ແລະ ໄວຍະກອນໃນການແປເປັນ ພາສາຫວຽດນາມນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງອີງໃສ່ ເນື້ອໃນ ແລະ ຜູ້ອ່ານກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

 • ສຳລັບການບັນທຶກການພາກສຽງ, ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໃນການອອກສຽງພາສາ 3 ພາກຫຼັກ ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລືອກຜູ້ພາກສຽງອີງຕາມ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ; ສຳລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍລະດັບຊາດ, ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນນິຍົມ ຜູ້ພາກສຽງທ້ອງຖິ່ນພາກເໜືອ.

 

ກ່ຽວກັບ ພາສາຫວຽດນາມ

ພາສາຫວຽດນາມ ເປັນພາສາໜຶ່ງໃນຕະກຸນພາສາອອສໂຕຼເອເຊຍ ກຸ່ມມົ້ງ-ຂະແມ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນມີສອງພາສາສຳຄັນອື່ນແມ່ນ ພາສາຂະແມ ແລະ ພາສາມອນ; ແຕ່ວ່າ, ຄຳສັບພາສາຫວຽດນາມສ່ວນຫຼາຍຄຳໄດ້ຢືມມາຈາກ ພາສາຈີນ ຍ້ອນວ່າຈີນໄດ້ເຂົ້າມາປົກຄອງຫວຽດນາມ ແຕ່ປີ 111 ກ່ອນຄຼິດຕະສັກກະຫຼາກ ຫາ ຄ.ສ 939. ເຖິງວ່າ ຫຼັງຈາກຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກຈີນ ແລ້ວກໍຕາມ, ກໍຍັງມີການສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ ພາສາຈີນ ເປັນພາສາທາງການໃນການປົກຄອງຈົນກວ່າພາສາຝຣັ່ງໄດ້ເຂົ້າມາແທນ ໃນໄລຍະການປົກຄອງຂອງຝຣັ່ງ. ພາສາຫວຽດນາມໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເປັນພາສາທາງການ ເມື່ອຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເອະລາດຈາກ ຝຣັ່ງໃນ ປີ ຄ.ສ 1954.

 

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບເອກະລາດຈາກຈີນ, ພາສາຫວຽດນາມໄດ້ເລີ່ມຂຽນດ້ວຍ ຕົວໜັງສື Chữ nôm, ຊຶ່ງເປັນການ ດັດປັບຈາກຕົວໜັງສື ພາສາຈີນ; ຕົວໜັງສື Chữ nôm ປະກອບດ້ວຍ ຕົວອັກສອນປະມານ 3,000 ທີ່ບໍ່ພົບເຫັນໃນ ພາສາຈີນ. ໃນໄລຍະຂອງສັດຕະວັດທີ 17, ຜູ້ເຜີຍແຜ່ສາດສະໜາໂລມັນກາໂຕລິກ ໄດ້ແນະນຳຕົວໜັງສືລາຕີນ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ Quốc Ngữ. ໃນປີ 1910, ພາຍໃຕ້ລະບຽບການປົກຄອງຂອງຝຣັ່ງ, ຕົວໜັງສື Quốc Ngữ ໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນຕົວໜັງສືທາງການສຳລັບການຂຽນ ພາສາຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນນີ້, ຜູ້ທີ່ຮູ້ຂຽນຮູ້ອ່ານຕົວໜັງສື Chữ nôm ແມ່ນມີຈຳນວນໜ້ອຍ ສະເພາະກຸ່ມນັກວິຊາການ ແລະ ຜູ້ທີ່ສຶກສາທາງບູຮານວັດຖຸເທົ່ານັ້ນ.

 

ຕົວອັກສອນ ພາສາຫວຽດນາມ ສະໄໝໃໝ່ປະກອບດ້ວຍ 12 ສະຫຼະ ( A a A a  â E e Ê ê I i O o Ô ô O o U u U u Y y ) ແລະ 17 ພະຍັນຊະນະ ( B b C c D d Ð d G g H h K k L l M m N n P p Q q R r S s T t V v X x ); ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີ 5 ເຄື່ອງໝາຍສຽງສູງຕໍ່າທີ່ເປັນສະຫຼະທີ່ອອກສຽງ * (À à Ẩ ẩ à ã Á á Ậ ậ ). ພາສາຫວຽດນາມ ແມ່ນຂຽນຈາກຊ້າຍຫາຂວາໂດຍມີການຍະວ່າງລະຫວ່າງຄຳ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍວັກຕອນ (ນອກຈາກເຄື່ອງໝາຍ ( ‘ )) ທີ່ຄ້າຍຄືພາສາອັງກິດ.

 

ໂດຍທົ່ວໄປ, ພາສາຫວຽດນາມມີ 3 ພາສາພາກພື້ນທ້ອງຖິ່ນ: ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້. ສ່ວນໃຫຍ່ ພາສາທ້ອງຖິ່ນແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານການອອກສຽງ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນດ້ານຄຳສັບ ແລະ ໄວຍະກອນ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ພາສາທ້ອງຖິ່ນທາງພາກເໜືອ ຖືເປັນພາສາທີ່ໃຊ້ຫຼາຍຂອງ ພາສາຫວຽດນາມ.

 

* ສຳລັບເຫດຜົນທາງເຕັກນິກ, ເຄື່ອງໝາຍສຽງສູງຕໍ່າຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນຮ່ວມກັບສະຫຼະ 1 ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມັນສະແດງຢູ່ເທິງບຣາວເຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

More » Content

Contact Us