ປະຫວັດ

Agoda ເປັນໜຶ່ງໃນ ຖານບໍລິການຈອງໂຮງແຮມທາງອອນລາຍທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ, ມີລາຍຊື່ໂຮງແຮມເປັນແສນກວ່າແຫ່ງ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການເປັນ 38 ພາສາ. ບໍລິສັດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2005 ໂດຍຜູ້ມີປະສົບການສູງໃນທຸລະກິດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວອອນໄລນ໌ສອງທ່ານ ແລະ ໃນປີ 2007 ໄດ້ຖືກຊື້ກິດຈະການໂດຍ Priceline Group, ຊຶ່ງ ເປັນຜູ້ຂາຍຫ້ອງພັກທາງອອນໄລນ໌ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.

ໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ Agoda ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ຄວນຈັບຕາເບິ່ງ ໃນຂະແໜງການ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຂົາໄດ້ສ້າງການຍອມຮັບໄປທົ່ວໂລກ ແລະ ໄດ້ກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການ ໃຫ້ເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາ ເປັນຫຼາຍພາສາ, ເພື່ອຕອບສະໜອງ ດ້ານການບໍລິການໃນລະດັບໂລກຢ່າງແທ້ຈິງ.

 

ສິ່ງທ້າທາຍ

 • ດ້ວຍການຂະຫຍາຍໂຕໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, Agoda ຈຳຕ້ອງຂະຫຍາຍຈຳນວນພາສາຂອງ ຖານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງຍອດຂາຍທາງອອນໄລນ໌.

 • ມາຮອດຈຸດນັ້ນ, Agoda ບໍ່ທັນໄດ້ໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ຖານເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາເທື່ອ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງມີຄວາມກັງວົນໂດຍທົ່ວໄປ ວ່າ ຈະນຳໃຊ້ວິທີການຫັນເປັນທ້ອງຖິ່ນໃດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງຖານ, ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຈອງເພື່ອສະແດງ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນ ຫຼາຍພາສາ.

 • Agoda ມີຫຼາຍແສນຄຳສັບ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ລວມທັງໜ້າຕ່າງຜູ້ໃຊ້ເວັບໄຊ, ລະບົບການຈອງ ແລະ ຫຼັກຄ້ຳປະກັນດ້ານການຕະຫຼາດ.

 

ວິທີການແກ້ໄຂ

 • ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ ພາກປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ມາດຕະຖານ, ເຄື່ອງມື, ແລະ ແບບຕົວໜັງສື ໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນອຸດສາຫະກຳ

 • ໂຄງການທົດລອງທີ່ມີການຄວບຄຸມ ສຳລັບພາສາທີ່ມີບັນຫາ

 • ການພັດທະນາ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຄຳສັບ ແລະ ຮູບແບບການຂຽນ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງ ຂໍ້ຄວາມໃນທຸກພາສາ

 • ກຳນົດເວລາການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນທີ່ຂຸ້ນຂ້ຽວ ເພື່ອເປີດໂຕ ເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາເປັນ 15 ພາສາເອີຣົບ ແລະ ພາສາອາຊີ

 

ຜົນໄດ້ຮັບ

ແບບຢ່າງການຜະລິດທີ່ລວມສູນຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ໄດ້ໃຫ້ວິທີການແກ້ໄຂແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບແກ່ລູກຄ້າ, ຈາກການໃຫ້ຄຳປຶກສາຈົນເຖິງ ຜະລິດຕະພັນຂັ້ນສຸດທ້າຍ   Agoda ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງພົ້ນເດັ່ນຈາກ ການພົວພັນກັບ ເອ໊ກໂຄ່ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ມີໄຫວພິບ – ແທນທີ່ຈະດຳເນີນການກັບທຸກພາສາພ້ອມໆກັນ, ການທົດລອງທີ່ມີການຄວບຄຸມ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ Agoda ສາມາດປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງຖານ ໃນການຈັດການກັບການຂະຫຍາຍຂໍ້ຄວາມລວງຕັ້ງ ແລະ ລວງນອນ, ແລະ ການປະມວນຜົນຕົວອັກສອນ ແລະ ເພື່ອ ປະເມີນຄຸນນະພາບການແປພາສາ ແລະ ຂັ້ນຕອນດຳເນີນງານຂອງ ເອ໊ກໂຄ່ ກ່ອນດຳເນີນການຕໍ່ໄປ

 • ມີມາດຕະຖານ – ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານສະເພາະ ໃນຂະນະທີ່ນຳໃຊ້ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳໃນການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ, ລວມທັງ ການໃຊ້ເຄື່ອງມື ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບການແປພາສາທີ່ເກີນຄວາມຄາດໝາຍ

 • ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ – ຫຼັງຈາກມີການທົບທວນຄືນການທົດລອງ, ຈຶ່ງສາມາດຈັດກຸ່ມ ຫຼາຍພາສາ ເພື່ອທີ່ຈະ ເປີດໂຕເປັນຫຼາຍພາສາພ້ອມໆກັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດຕາມແຜນການເປີດໂຕທີ່ຂຸ້ນຂ້ຽວຂອງ Agoda ແລະ ເລີ່ມໄດ້ຮັບຜົນຄືນ ຈາກການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ 

 • ມີຄວາມຍືນຍົງ – ມີຈຸດດຽວໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳມາໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດຊັບສິນທີ່ເປັນເນື້ອໃນຫຼາຍພາສາ ສຳລັບແຕ່ລະພາສາເປົ້າໝາຍ, ຊັບສິນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບ ໃນແຕ່ລະໂຄງການ

 • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ & ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ – ໂດຍການນຳໃຊ້ຜູ້ບໍລິການພຽງຜູ້ດຽວ, ການຄຳນວນຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ ແມ່ນງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ລາຍໄດ້ທີ່ຄິດໄລ່ຈາກ ເວລາ-ສູ່-ຕະຫຼາດ ແມ່ນ ສູງກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກເຂົາ

More » Content

Contact Us