ປະຫວັດ

IBM ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຈາກ ສຳນັກງານໃຫຍ່ໃຫ້ ຮວມເອົາຈຳນວນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການວຽກ​ງານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ເຂົ້າກັນ ພ້ອມ​ທັງຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລົງ 20%.
ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່ານັ້ນ, IBM ຍີ່ປຸ່ນ ຈຳເປັນຕ້ອງແປ 25 ລ້ານຄຳຕໍ່ປີ ແລະ ຈຳນວນນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່​ລະປີ ໃນ​ອັດ​ຕາ
15-20%.  ແລະ ເມື່ອຜູ້ບໍລິການພາຍໃນປະເທດ ທີ່ມີການເກັບຄ່າບໍລິການໃນອັດຕາທີ່ສູງ ຄອບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພວກເຂົາ, IBM ຍີ່ປຸ່ນ ຮູ້ດີວ່າພວກເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງຊອກ​ຫາ
ວິ​ທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ອື່ນ.  ພວກເຂົາຕ້ອງການວິ​ທີ​ທາງ​ແກ້​ໄຂ​ ທີ່ສາມາດຮັກສາຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ແປ​ເນື້ອ​ໃນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ພ້ອມ​ທັງ
ບັ​ນ​ລຸເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ປະ​ຢັດ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ.

ເອ໊ກ​ໂຄ່ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ່າງປະເທດ ລາຍທຳອິດທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍ IBM ຍີ່ປຸ່ນ.   ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຄະແນນຕໍ່າກວ່າ 96% ໃນກອບປະເມີນລະ​ດັບ​ໂລກຂອງ IBM
.

ສິ່ງທ້າທາຍ

 • IBM ຍີ່ປຸ່ນ ຕ້ອງຫລຸດຈຳນວນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລົງເຄິ່ງໜຶ່ງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສຳລັບວຽກ​ງານໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ 20%

 • ເນື້ອໃນທີ່ຕ້ອງແປ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 15-20% ຕໍ່ປີ (25+ ລ້ານຄຳ)

 • ລາຄາຂອງບັນດາບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການຫັນ​ເປັນທ້ອງຖິ່ນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ IBM ຍີ່ປຸ່ນ ບັນ​ລຸເປົ້າໝາຍໃນການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໄດ້

 • IBM ຍີ່ປຸ່ນ ຕ້ອງຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງການແປພາ​ສາ

 • ການຈັດຊື້, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສື່ສານພາຍໃນໂຄງການ ທັງໝົດຕ້ອງ ດຳເນີນເປັນ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ວິ​ທີ​ການ​ແກ້​ໄຂ

 • ແບບຢ່າງການຜະລິດນອກປະເທດ ທີ່ສາມາດບໍລິຫານ ຂັ້ນຕອນແຕ່​ຕົ້ນ​ຈົນ​ຈົບ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ສຳລັບການ​ຫັນ​ເປັນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ໂຄງ​ການ​ຊອບ​ແວ​ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຊັບ​ຊ້ອນ

 • ຂັ້ນຕອນສະ​ເພາະ ທີ່ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ ມາດຕະຖານການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນຂອງ IBM ຍີ່ປຸ່ນ

 • ທີມຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານບັນນາທິການຂັ້ນສູງ ຄົນ​ຍີ່​ປຸ່ນ ເພື່ອຈັດການກັບ ການສື່ສານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ

 • ການກຳນົດລາຄາທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ປະກອບການພາຍໃນປະເທດ

ຜົນໄດ້ຮັບ

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ດຳເນີນການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຕາມ​ລະ​ບຽບ​ການ, IBM ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເລືອກເອົາ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ່າງປະເທດລາຍທຳອິດ ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.  ເອ໊ກ​ໂຄ່ ສາມາດໝູນ​ໃຊ້ປະສົບການ 6 ປີ ທີ່​ໄດ້ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ IBM ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ IBM ຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງສະລະເວລາ ຫຼື ຄຸນນະພາບ:

 • ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ – ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ ສຳລັບທຸກການສື່ສານຈາກ ການຈັດຊື້, ຈົນ​ເຖິງ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການບໍລິການໂຄງການ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນທັງໝົດສະ​ດວກວ່ອງ​ໄວ​ຂຶ້ນ

 • ຄວາມຮູ້ – ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຈາກ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງ IBM, ການບໍລິການໂຄງການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ ແມ່ນໄດ້​ຜົນ​ສູງ​ສຸດ

 • ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ – ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວ​ກັບຄຳແນະນຳ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງ IBM ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່ ຊ່ວຍໃຫ້ມີດັດ​ປັບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານຂອງ IBM

 • ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ – ມີທີມງານໂຄງການລວມເຖິງຜູ້ຈັດການ, ນາຍ​ພາ​ສາ ແລະ ພະນັກງານສະໜັບສະໜູນການຜະລິດ ຄົນ​ດຽວ ຕະຫຼອດ​ໄລ​ຍະໂຄງການ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ລະດັບຄວາມສະໜໍ່າສະເໜີທີ່ດີກວ່າ

 • ການປະດິດສ້າງ – ໂດຍການຄັດເລືອກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ່າງປະເທດ ລາຍທຳອິດຂອງພວກເຂົາ, ດຽວນີ້ IBM ຍີ່ປຸ່ນ ມີແບບຢ່າງທີ່​ສາ​ມາດນຳໃຊ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງ ຜູ້ສະໜອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

 • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ & ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ – ເມື່ອສົມທຽບກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ້ອງຖິ່ນ, ເອ໊ກ​ໂຄ່ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ IBM ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ສູງກວ່າ 20% ໃນບາງກໍລະນີ, ພ້ອມ​ທັງມີແຜນແມ່ບົດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ເພື່ອສືບຕໍ່ຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ຜູ້​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ

More » Content

Contact Us