Media Alliance ‘ວາງ​ຂອບ​ເຂດ​ຄືນ​ໃໝ່’ ສຳລັບບັນ​ຫາການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

Media Alliance ‘ວາງ​ຂອບ​ເຂດ​ຄືນ​ໃໝ່’ ສຳລັບບັນ​ຫາການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ບໍລິສັດຄືກັບ Media Alliance ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ເພື່ອຊ່ວຍ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຄວາມຂອງພວກເຂົາໄປທົ່ວໂລກ. ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ປະຫວັດ

The Asia-Pacific Media Alliance ເພື່ອປູກ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກຂອງສັງຄົມ (‘The Media Alliance’) ແມ່ນ​ການ​ລິ​ເລີ່ມ​ຂອງສື່ ແລະ ອຸດສາຫະກຳໂຄສະນາ ເພື່ອ​ປູກ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ຂອງປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ.

ຈົດທະບຽນຢູ່ ສິງກະໂປ ເປັນ ບໍລິສັດທີ່ບໍ່ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ, Media Alliance ດຳເນີນງານຈາກຫ້ອງການຢູ່ ບາງກອກ, ມະນີລາ ແລະ ສິງກະໂປ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ຂອງທີມງານທີ່ປຶກສາ ແລະ ທີ່ປຶກສາຊ່ຽວ​ຊານ ໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ.

ໃນປີ 2011, Media Alliance ໄດ້ເປີດໂຕ ຂະ​ບວນ​ການ​ປູກ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ທີ່ມີຊືວ່າ ‘ວາງ​ຂອບ​ເຂດ​ຄືນ​ໃໝ່’, ໃນ​ນາມ​ຂອງ ລັດຖະບານ ສະວິດເຊີແລນ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ຈຸດປະສົງຂອງ ຂະ​ບວນ​ການນີ້ແມ່ນເພື່ອ ປູກ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ​ກ່ຽວ​ກັບ ທາງເລືອກ ດ້ານພະລັງງານສະອາດ ແລະ ການ​ຂົນ​ສົ່ງ ແລະ ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້ ຜູ້ບໍລິໂພກນຳໃຊ້ ຫຼັກປະຕິບັດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນ ແມ່ນ​ເພື່ອ ປ່ຽນ​ແປງຮູບແບບການບໍລິໂພກປະ​ຈຳ​ວັນ ເພື່ອຊ່ວຍ ຫ​ລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ ການປ່ຽນແປ່ງຂອງດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດທົ່ວໂລກ.

Media Alliance ໄດ້ນຳໃຊ້ບໍລິການຂອງ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ສຳລັບການບັນທຶກສຽງ ແລະ ການອັດວີດີໂອໃນສີ່ ພາສາອາຊີ ສຳ​ລັບແຜນ​ງານ​ປູກ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກຂອງສັງຄົມ ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້.

ສິ່ງທ້າທາຍ

  • ໂຄງການຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ໄລຍະເວລາການເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນໄວ ຍ້ອນວັນເປີດໂຕຂະ​ບ​ວນ​ການ​ນີ້ ແມ່ນປ່ຽນບໍ່ໄດ້

  • Media Alliance ມີຄວາມຄາດ​ໝາຍສະເພາະເຈາະຈົງ ກ່ຽວ​ກັບລະດັບສຽງ ແລະ ອາລົມຂອງ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ສຽງ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຍືດຍຸ່ນ, ສຽງທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໃນການ ບັນທຶກກັບ ການປະສານສາເຫດ

  • ການສຳ​ເລັດ​ວຽກ​ຢ່າງວ່ອງໄວສຳລັບສາມພາສາ ແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອສົ່ງມອບໂຄງການ ພາຍໃນ ກອບເວລາອັນສັ້ນຂອງລູກຄ້າ ທີ່ມີພຽງໜຶ່ງອາ​ທິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ວິ​ທີ​ການແກ້ໄຂ

  • ເອ໊ກ​ໂຄ່ ໄດ້ກຳນົດວ່າ ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ ມີ​ການກະກຽມທີ່ວອງໄວ ຂອງທີມງານຜູ້​ຈັດ​ການໂຄງ​ການ ມັ​ລ​ຕິ​ມີ​ເດຍ ແລະ ການຈັດລຽງສິລະປິນພາກສຽງທີ່ດີທີ່ສຸດ

  • ຕ້ອງ​ມີ ຕົວແທນຈາກ Media Alliance ມາປະຈຳຢູ່ສະຖານທີ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການດຳເນີນງານຂອງໂຄງການ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ ສຽງສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງບໍລິສັດ

  • ລູກ​ຄ້າ​ໄດ້​ສະ​ໜອງ ບົດແປໃຫ້

ຜົນໄດ້ຮັບ

ແບບຢ່າງການຜະລິດທີ່ລວມສູນຂອງ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ໄດ້ໃຫ້ ວິ​ທີ​ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັ​ລ​ຕິ​ມີເດຍ ແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບແກ່ລູກຄ້າ, ຈາກການໃຫ້ຄຳປຶກສາຈົນເຖິງ ການ​ເປີດ​ໂຕຂະ​ບວນ​ການ​ປູກ​ຈິດ​ສຳ​ນຶກ.  ພາຍ​ໃນ​ໜຶ່ງ​ອາ​ທິດ, Media Alliance ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ ຈາກວິ​ທີ​ການໂລຄໍໄລເຊຊັ່ນ ແບບມັ​ລ​ຕິ​ມີເດຍ​ຂອງ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ​ດັ່​ງຕໍ່​ໄປ​ນີ້:

  • ວິທີການສະເພາະ – ນອກຈາກທີ່​ມີ ຜູ້ກຳກັບບົດຄົນທ້ອງຖິ່ນຂອງ ເອ໊ກ​ໂຄ່, ຍັງມີຕົວແທນຈາກ Media Alliance ທີ່​ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນແຕ່ລະຄັ້ງຂອງການບັນທຶກສຽງສີ່ຄັ້ງ ເພື່ອອະ​ທິ​ບາຍ​ໂດຍ​ຫ​ຍໍ້ແກ່ ສິລະປິນ, ເພື່ອຕິດຕາມການບັນທຶກສຽງ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້​ຖ່າຍ​ທອດ ສຳນຽງສຽງ ແລະ ອາລົມທີ່ຕ້ອງການ.

  • ຄວາມໄວ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ໄດ້ຈັດ ແລະ ກະກຽມຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ທີມງານບໍ​ລິ​ຫານ​ໂຄງ​ການ ມັ​ລ​ຕິ​ມີ​ເດຍ ແລະ ສິລະປິນພາກສຽງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບໂຄງການ ໂດຍ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ເລື່ອງ​ຄວາມ​ຍືດ​ຍຸ່ນ ແລະ ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ສຽງ. ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ ປະຊຸມໃນສະຖານທີ່, ວາງກອບໂຄງການ ແລະ ການມອບວຽກ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ ພາຍໃນບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

  • ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ – ເມື່ອສຳເລັດການບັນທຶກສຽງ, ການດຳເນີນການຫຼັງການຜະລິດ ແລະ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຈາກນັ້ນ ໄຟລ໌ສຽງກໍຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ປະສົມປະສານ ແລະ ມອບ​ສົ່ງວີດີໂອ.

  • ມີການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ – ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍແມ່ນ ການທົດສອບດ້ານການໃຊ້ງານ ແລະ ດ້ານພາສາ ເຕັມຮູບແບບໂດຍ ນາຍພາສາຄົນທ້ອງຖິ່ນພາຍໃນຂອງ ເອ໊ກ​ໂຄ່ ກ່ອນທີ່ໂຄງການ ຖືກສົ່ງມອບໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຕາມເວລາ ແລະ ຕາມງົບປະມານ.

ພາສາອັງກິດ:

ພາສາຫວຽດນາມ:

ພາສາໄທ:

ພາສາຕາ​ກາລ໋ອກ:

More » Content

Contact Us