ข้อมูลเบื้องต้น

IBM ประเทศญี่ปุ่นได้รับนโยบายจากสำนักงานใหญ่ในการลดจำนวนผู้ให้บริการด้านการ Localization และลดต้นทุนลง 20%
ยิ่งไปกว่านั้นปกติแล้ว IBM ประเทศญี่ปุ่นมีความจำเป็นที่จะต้องแปลเอกสารต่างๆ ราว 25 ล้านคำต่อปีและจำนวนนี้มีอัตราการเติบโตปีละ
15-20%  แต่เนื่องจากผู้ให้บริการด้านภาษาภายในประเทศจำเป็นที่ต้องคิดราคาสูงเพื่อที่จะสามารถคุ้มต้นทุนได้ IBM ประเทศญี่ปุ่นจึงต้องมองหาทางเลือกใหม่เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ขณะเดียวกันก็สามารถสนองต่อนโยบาย  IBM ประเทศญี่ปุ่นต้องการโซลูชั่นที่สามารถส่งมอบงานได้มากขึ้น ในขณะที่สามารถสนองต่อนโยบาย
การลดจำนวนผู้ให้บริการและการลดต้นทุนได้

EQHO คือผู้ให้บริการรายแรกที่ไม่ใช่บริษัทญี่ปุ่นที่ได้รับเลือกโดย IBM ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน   เราไม่เคยได้คะแนนน้อยกว่า 96% จากการประเมินด้วยกรอบการประเมินระดับโลกของ IBM

อุปสรรรคและความท้าทาย

 • IBM ประเทศญี่ปุ่นจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนผู้ให้บริการด้านภาษาลงครึ่งหนึ่งและลดค่าใช้จ่ายในการ Localization ลง 20%

 • จำนวนเนื้อหาที่ต้องมีการแปลภาษาเพิ่มขึ้น 15-20% ต่อปี (มากกว่า 25 ล้านคำต่อปี)

 • รูปแบบการคิดราคาของบริษัทบริการ Localization ในญี่ปุ่นจะไม่สามารถช่วย IBM ประเทศญี่ปุ่นในการบรรลุเป้าหมายด้านการลดต้นทุนอย่างแน่นอน

 • IBM ประเทศญี่ปุ่นต้องคงคุณภาพงานแปลไว้ที่คุณภาพสูงสุด

 • การจัดซื้อ การฝึกอบรมและการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดจำเป็นต้องดำเนินในภาษาญี่ปุ่น

โซลูชั่นที่เรานำเสนอ

 • รูปแบบการผลิตงานจากนอกประเทศที่สามารถบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับโปรเจ็คท์ Localization ซอฟแวร์ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน

 • กระบวนการปฏิบัติงานที่มีการปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการ Localization ของ IBM ประเทศญี่ปุ่น

 • ทีมงานที่มีผู้จัดการโครงการและพนักงานระดับ Senior editor เป็นชาวญี่ปุ่นในการดูแลเรื่องการสื่อสารและการฝึกอบรม

 • รูปแบบการคิดราคาที่สามารถเสนอราคาได้ดีกว่าผู้ให้บริการภายในประเทศได้

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

หลังผ่านการทดสอบในขั้นต้นและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางธุรกิจที่ผ่านไปได้ด้วยดี IBM ประเทศญี่ปุ่นจึงได้เลือกใช้บริการจาก EQHO ซึ่งเป็นผู้บริการรายแรกที่ไม่ใช่บริษัทญี่ปุ่น   EQHO ทำงานให้กับ IBM มาเป็นเวลากว่า 6 ปี ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของ IBM ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของงานและเวลาในการดำเนินการ

 • ประสิทธิภาพ – ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารนับตั้งแต่การจัดซื้อ ไปจนถึงการฝึกอบรมและการบริหารโครงการซึ่งทำให้กระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น

 • องค์ความรู้ – ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้เฉพาะใน IBM การบริหารโครงการและกระบวนการการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุด

 • การปฏิบัติตามมาตฐาน – ด้วยความเข้าใจในคำสั่งงานและความคาดหวังของ IBM ประเทศญี่ปุ่น ทำให้สามารถปรับกระบวนการเป็นไปตามมาตรฐานของ IBM

 • ความต่อเนื่อง – ทีมงานของโปรเจ็คท์ อันประกอบด้วยผู้จัดการทีมงาน นักแปลและพนักงานสนับสนุนของฝ่ายผลิตได้รับการกำหนดให้เป็นทีมงานเดียวกันทั้งหมดสำหรับทุกๆ โปรเจ็คท์ ทำให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานและมีความสอดคล้องคงที่ของเนื้องานที่ดีกว่า

 • นวัตกรรม – โดยการเลือกผู้ให้บริการนอกประเทศเป็นครั้งแรก ทำให้ IBM ประเทศญี่ปุ่นได้มีรูปแบบที่สามารถสร้างความสมดุลระหว่างผู้ให้บริการภายในประเทศและนอกประเทศเกิดขึ้นมา

 • ความคุ้มค่าในการลงทุน – เมื่อเปรียบเทียบกับผู้บริการภายในประเทศ EQHO สามารถช่วยให้ IBM ประหยัดต้นทุนลงไปได้มากกว่า 20% สำหรับในบางกรณี ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดรูปแบบสำหรับการปฏิบัติตามเพื่อสามารถที่จะลดต้นทุนและลดจำนวนผู้ให้บริการได้ต่อไป

More » Content

Contact Us