BP กับการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวสำหรับงานแปลภาษาในระดับภูมิภาคและระดับโลก

BP กับการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวสำหรับงานแปลภาษาในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ยังมีบริษัทอีกหลายๆ บริษัทที่คล้ายกับ BP ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ EQHO ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท คุณเองก็สามารถทำได้เช่นกัน

ข้อมูลเบื้องต้น

BP ได้เคยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับการแปลภาษาให้เป็นเรื่องที่สำนักงานภายในประเทศแต่ละประเทศรับผิดชอบกันเอง แต่รูปแบบการปฏิบัติดังกล่าวกลับให้ผลไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากทำให้ผู้บริหารต้องเสียเวลาอันมีค่าในการบริหารงานมาดำเนินการในเรื่องนี้ อีกทั้งยังพบปัญหาในการได้รับงานแปลช้ากว่ากำหนด คุณภาพงานแปลที่ไม่คงทีแน่นอน และไม่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการและนำ ศัพท์เฉพาะและเนื้อหาที่เคยแปลไปแล้วกลับมาใช้ซ้ำ

ทว่าเนื่องมาจากการควบรวมกิจการ จึงทำให้ภายในช่วงเวลาเพียงข้ามคืน BP ก็เกิดความต้องการการสื่อสาร การฝึกอบรมและการสนับสนุนพนักงานของตนในระดับโลก บริษัททราบทันทีว่าจำเป็นต้องหาผู้ให้บริการสำหรับการสื่อสารต่างๆ ดังกล่าวที่สามารถให้การบริการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าที่ผ่านมาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอและถูกต้อง

ผลตอบรับในโครงการ (การฝึกอบรม HSSE)

การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี เนื่องจากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเนื่องจากรูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้ภาษาเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ จึงทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากและสามารถถ่ายทอดความรู้ภายในสถานที่ทำงานได้อย่างเต็มที่  รูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้ภาษาเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ จึงกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม!

ที่ปรึกษาสำหรับผู้บริหาร BP

อุปสรรรคและความท้าทาย

 • หาวิธีที่จะทำให้การแปลและกระจายข้อมูลสิ่งที่ต้องการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

 • ลดต้นทุนในการสื่อสารในหลายๆ ภาษาลง อาทิ ราคาค่าแปลต่อหน่วย การส่งงานช้ากว่ากำหนด ค่าแรงที่ต้องจ่ายแก่ผู้บริหาร ฯลฯ

 • ยกเลิกกระบวนการที่ซ้ำซ้อนที่แต่ละประเทศกำลังปฏิบัติอยู่

 • พัฒนากระบวนการสำหรับปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการจัดซื้อและการบริหารจัดการการบริการเละโปรเจ็คท์ด้าน Localiation

โซลูชั่นที่เรานำเสนอ

 • กลยุทธ์ระดับภูมิภาคที่มีการบริหารจัดการจากส่วนกลางซึ่งมีการดำเนินการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 • มีการนำแม่แบบสากลในการบริหารจัดการจากส่วนกลางมาใช้

 • มีการจัดทำ “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับงาน Localization ของ BP” สำหรับใช้ภายในองค์กรและการใช้โดยผู้ให้บริการนอกองค์กร

 • ได้มีการนำเครื่องมือต่างๆ มาทำการ Localization อาทิเช่น เครื่องมือเทคโนโลยีช่วยแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือบริหารจัดการศัพท์เฉพาะมาใช้เพื่อบริหารและนำเนื้อหาการแปลและการ Localization ในหลายภาษา

 • นำมาบูรณาการกับ วงจรการพัฒนาเนื้อหาตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นการทำงาน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

หลังจากใช้กลยุทธ์ Localization BP ประสบความสำเร็จอย่างมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงได้ตัดสินใจที่จะนำแม่แบบนี้ทำเป็นโครงการนำร่องในระดับโลก  ในการที่จะนำแนวทาง การปฏิบัติที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี้มาใช้โดยการบริหารจัดการงาน Localization จากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แนวทางการจ้างองค์กรภายนอกของ BP ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่ง ประกอบด้วย

 • การโฟกัสอย่างถูกจุด – ผู้จัดการในแต่ละประเทศไม่จำเป็นต้องมาทำงานในส่วนเกี่ยวกับโครงการการแปลภาษาอีกต่อไป ทั้งเรื่องการลงนามอนุมัติต่างๆ และเรื่องที่พนักงานไม่ต้องใช้ “เวลาว่างจากการทำงาน” มานั่งทำงานแปลเอกสารบริษัทอีกต่อไป

 • ความยืดหยุ่น – เอกสารที่ผ่านการแปลแล้วสามารถส่งตรงไปยังบุคคลที่ใช่และในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าเนื้อหาที่ส่งแปล หรือจำนวนภาษาที่ส่งแปลนั้นมีปริมาณงานมากน้อยเพียงใด

 • คุณภาพ – คุณภาพงานแปลระหว่างหน่วยธุรกิจและระหว่างประเทศนั้นดีมากอันเนื่องมาจากมีการนำสิ่งที่นำกลับมาใช้ได้มาใช้ซ้ำ (เช่น การอภิธานศัพท์ การตรวจสอบ การแปล การตรวจสอบ) คำนึงการแปลไปด้วย ยิ่งทำให้สามารถ เพิ่มคุณภาพของงานได้มากขึ้นและลดต้นทุนลงได้ดียิ่งขึ้น

 • ความยั่งยืน – มีการเก็บและนำเนื้อหาต่างๆ กลับมาใช้ซ้ำเมื่อมีเนื้อหาที่ซ้ำกับที่เคยแปลไว้ก่อน สิ่งนี้เรียกว่าหน่วยความจำการแปล และสิ่งนี้เปรียบเสมือนกับ สินทรัพย์ของลูกค้าที่จะนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้าในการใช้บริการกับเรานั้นเอง

 • ความคุ้มค่าในการลงทุน – เมื่อทำการจัดซื้อจากส่วนกลาง (หรือจากส่วนภูมิภาค) BP จึงมีอำนาจต่อรองในการจัดซื้อมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีวิธีการสำหรับการวางบิลและการเงินเพียงวิธีเดียว ทำให้ง่ายต่อการจัดทำข้อมูลรายการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI

More » Content

Contact Us