Taking BP Regionally, Then Globally

Taking BP Regionally, Then Globally

บริษัทอย่าง BP ไว้วางใจให้ EQHO ช่วยฝึกอบรมพนักงานทั่วโลก คุณก็ทำได้เช่นกัน

ความเป็นมา

BP เริ่มมีการแปลงานในแต่ละประเทศแต่วิธีนี้ต้องใช้เวลาอย่างมาก เกิดความล่าช้าขึ้นบ่อยครั้งทำให้งานแปลไม่อาจนำไปใช้ประโยชน์ได้ และไม่มีเครื่องมือที่จะใช้จัดการ คำศัพท์และคำแปล

ตั้งแต่เริ่มมีการควบรวม ทุกวันจะมีความจำเป็นเร่งด่วนในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการจัดการฝึกอบรม และการสนับสนุนพนักงานทั่วโลก  BP ทราบดีว่าพนักงานต้องการการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้ อย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอ และถูกต้อง

ผลตอบรับโปรเจ็กต์ (การฝึกอบรม HSSE)

การฝึกอบรมประสบความสำเร็จอย่างสูง ส่วนใหญ่เนื่องมาจากความร่วมมือกันของทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการฝึกอบรมจัดขึ้นเป็นภาษาท้องถิ่น จึงมีการถ่ายโอนความรู้ของพนักงานและห้องฝึกอบรมอย่างเต็มที่  นี่คือ มาตรฐานที่ควรเอาอย่าง

ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการของ BP

ความท้าทาย

 • ค้นหาวิธีที่รวดเร็วขึ้นและไว้ใจได้มากขึ้นในการแปลและเผยแพร่ข้อความถึงพนักงานและผู้ถือหุ้น

 • ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารหลายภาษา รวมถึงต้นทุนต่อหน่วย เวลาที่ล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ฯลฯ

 • ตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นของแต่ละประเทศออก

 • พัฒนากระบวนการและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อจัดหาและจัดการกับบริการโลคัลไลเซชันและโปรเจ็กต์

โซลูชัน

 • ใช้กลยุทธ์สำหรับภูมิภาคและการบริหารจัดการจากส่วนกลางกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 • มีการนำรูปแบบที่ใช้ทั่วโลกโดยจัดการจากศูนย์กลาง

 • มีการคิดค้น “หลักปฏิบัติในการโลคัลไลเซชันของ BP” เพื่อการใช้งานภายในและสำหรับให้ตัวแทนจำหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอกใช้

 • มีการนำชุดเครื่องมือการโลคัลไลเซชัน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแปลและเครื่องมือการจัดการคำศัพท์มาใช้ จัดการเนื้อหาที่มีหลายภาษา

 • การแปลและการโลคัลไลเซชันจึงถูกรวมเข้าด้วยกันตั้งแต่ ช่วงต้นของวัฏจักรการพัฒนาเนื้อหา

ผลลัพธ์

หลังจากประสบความสำเร็จด้านกลยุทธ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว BP ได้ตัดสินใจให้รูปแบบนี้เป็นต้นแบบในระดับโลก  ในการนำวิธีการ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจัดการงานโลคัลไลเซชันจากศูนย์กลางหรือในภูมิภาค โซลูชันที่ใช้พนักงานภายนอกของ BP ให้ได้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว ประกอบด้วย:

 • จุดเน้นย้ำ – ผู้จัดการที่อยู่ในประเทศจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับโปรเจ็กต์งานแปลยกเว้นการอนุมัติงานอย่างเป็นทางการและ พนักงานในประเทศไม่ต้องทำงานแปลใน ‘เวลาว่าง’

 • ปรับได้ตามความต้องการ – เอกสารที่แปลแล้วจะถึงมือผู้เกี่ยวข้องได้ทันเวลา ไม่ว่าจะมีเนื้อหามากเพียงใด หรือมีกี่ภาษาก็ตาม

 • คุณภาพ – คุณภาพของงานแปลในหน่วยธุรกิจและในประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการนำกระบวนการในการทำซ้ำ (เช่น อภิธานศัพท์ ตรวจทาน แปล ตรวจทาน) มาใช้ พนักงานมีการเขียนเอกสารพร้อมคำแปล ซึ่งทำให้คุณภาพเพิ่มมากขึ้นและลดขั้นตอนลง

 • มีความยั่งยืน – มีที่จัดเก็บเพียงแห่งเดียวสำหรับจัดการเนื้อหาหลายภาษาสำหรับภาษาเป้าหมายแต่ละภาษา ข้อมูลทั้งหมดมีการจัดการในนามของ BP

 • ต้นทุนและค่าตอบแทนจากการลงทุน (ROI) – การซื้อที่รวมอยู่ที่จุดศูนย์กลาง (หรือตามภูมิภาค) ช่วยให้ BP สามารถเพิ่มอำนาจในการซื้อ วิธีการเพียงวิธีเดียวในการเรียกเก็บเงินและการบัญชีทำให้การจัดทำรายงาน ROI ง่ายขึ้น

More » Content

Contact Us